Вимоги до публікацій

1. Вимоги до змісту:

1.1. Редакція журналу наполегливо рекомендує при виборі теми статті орієнтуватися на основні напрями розвитку правової науки.

1.2.

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
  • мета дослідження (формулювання цілей статті та постановка завдання; необхідно висловити основну ідею публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (необхідно висловити: основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора у досягнення і реалізацію висновків);
  • висновки досліджень (які містять наукову новизну та (або) мають важливе теоретичне та (або) практичне значення).

1.3. Наукова новизна результатів дослідження має характеризуватися такими ознаками: раціональність, обгрунтованість, достовірність, логічна несуперечливість, відповідність основоположним принципам науки.

2. Вимоги до обсягу:

2.1. Загальний обсяг наукової статті (відомості про автора, назва, анотація українською мовою, ключові слова українською мовою, текст, список використаних джерел) має складати 8-16 сторінок.

2.2. Анотація англійською мовою, ключові слова англійською мовою має складатися з 1800 знаків.

2.3. Загальний обсяг рецензії не повинен перевищувати 5 сторінок.

3. Вимоги до оформлення:

3.1. З метою підвищення індексів цитування наших авторів, редакція журналу рекомендує подавати статті, написані англійською або українською мовами.

3.2. Статті англійською мовою, які перекладені з української або російської мови, мають супроводжуватися текстом на мові оригіналу, оформленому у відповідності до даних вимог.

3.3. До статей аспірантів, ад’юнктів і здобувачів необхідно додати – рекомендацію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь доктора (кандидата) юридичних наук, яка є фахівцем у галузі знань, що стосується тематики дослідження статті.

3.4. Стаття обов’язково має містити:

  • П.І.Б. автора(-ів) і назва статті;
  • анотація;
  • ключові слова та словосполучення (не менш 3, але не більш 8) виділити напівжирним;
  • відомості про автора (-ів) (повністю – прізвище, ім'я, та по батькові, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, місто);
  • orcid.org автора (-ів).

3.5. Перед назвою статті вказати рубрику, в якій її бажано опублікувати.

3.6. Текст наукової статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі MS Word (у форматі rtf або doc); міжрядковий інтервал 1,5; шрифт Times New Roman 14-го кегля. У тексті не повинно бути переносів і макросів.

3.7. Посилання на джерела робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела, а самі назви джерел наводити в кінці тексту статті у порядку згадування. Кожне джерело з нового рядка.

3.8. Назви і дати прийняття законів та інших нормативно-правових актів наводити у тексті і до списку літератури їх не включати.

3.9. В тексті статті виділяти напівжирним ключові терміни, а шрифтом 12-го кегля – приклади із судової практики, смислові відступи тощо.

3.10. Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК) має бути зазначено з вирівнюванням по правому краю (скорочені таблиці УДК українською мовою містяться на веб-сайті УДК).

3.11. Назву статті потрібно подавати напівжирним шрифтом великими літерами з вирівнюванням по центру, без скорочень, зокрема літерних абревіатур. Назва статті повинна відображати зміст дослідження та відповідати його меті, науковим результатам і висновкам.

3.12. Викладати текст статті потрібно з дотриманням вимог до змісту.

3.13. У тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування й посилання на використані джерела і вимоги Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

4. Вимоги до подання:

4.1. Для опублікування наукової статті, яка раніше не була опублікована (розміщена) в інших друкованих (електронних) виданнях, на адресу електронної пошти ([email protected]) необхідно надіслати її електронну версію (назва файлу має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до дедакції з поміткою «стаття»), в темі листа вказувати “Стаття в «DICTUM FACTUM», а також анкету автора (співавторів):

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Місце роботи/навчання

 

Посада

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

orcid.org

 

Тема статті

 

УДК

 

Електронна адреса

 

Контактний телефон

 

4.2. Автору (співавторам) необхідно надати в електронному вигляді у форматі jpg або pdf якісне кольорове фото (якісні кольорові фото) (назва файлу (файлів) має складатися з прізвища (прізвищ) автора (співавторів) і дати направлення до редакції з поміткою «фото»).

5. Порядок прийняття та розгляду статей:

5.1. Редакція протягом трьох робочих днів повідомляє учасника про отримання статті.

5.2. Редакція журналу правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, направляти статтю на доопрацювання автору.

5.3. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу. У разі відхилення представленої статті редакція дає автору мотивований висновок.

 

Автор (співавтори) несе (несуть) відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому (їм) особисто та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.

Журнал приймає заявки на рекламу, а також на спецвипуски з актуальних тем досліджень.

Тел. редакції: +38 (097) 299-42-13